Vaše objednávka 0 0 položek v košíku
Vaše objednávka 0 0 položek v košíku

Podmínky užití


I. Úvodní ustanovení


1. GEOFEM, s.r.o. (dále jen „GEOFEM“) provozuje a spravuje prodejní portál na internetové stránce www.uhlobaron.cz (dále jen „Portál“). GEOFEM pronajímá Portál a související služby jiným osobám nabízející zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití zboží a/nebo služeb (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).

2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.uhlobaron.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál, a další používání Portálu, jakož i další související právní vztahy.

3. Uživatel vstupem na Portál nebo registrací stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.

4. GEOFEM může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. GEOFEM informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu.


II. Použití Portálu

1. Přístup a používání Portálu je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu (tj. náklady na internetové připojení aj.).

2. GEOFEM není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem. GEOFEM nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.

3. GEOFEM pronajímá Portál Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných na Portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu jsou ceny za nákup voucheru. GEOFEM neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.

4. GEOFEM nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu. GEOFEM neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům datům Uživatele.

5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu může dojít k opuštění Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

6. GEOFEM si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál.

7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu či systému, který realizuje přenos z Portálu třetím osobám.


III. Osoba spotřebitele a poučení Uživatelů-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy

1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.

2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejíchž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání.

6. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. IV.  Podmínek

7. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté od okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

8. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně přidaných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.


IV. Poučení Spotřebitelů o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalších podmínkách uplatňování těchto práv

1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účelem patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samostatné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.

5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení a vyjma vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

7. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvání jeho povinnosti v případě vadného plnění.

8. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitel o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodnění zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jim pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

11. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součásti nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

12. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

14. Reklamační řád pro reklamaci služeb


V. Ochrana osobních a dalších údajů

1. GEOFEM zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu s Dodavatelem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím Portálu Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení.

2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a ve smyslu Nařízení EÚ 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů..

3. Uživatel souhlasí  se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační číslo právnické osoba, bydliště a případně sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně bude-li to umožněno i poznámku Uživatele (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

4. Uživatel souhlasí s předáním či zpřístupněním prostřednictvím webového rozhraní Osobních údajů, včetně údajů souvisejících s voucherem, který si Uživatel prostřednictvím Portálu zakoupil (cenu voucheru a informace o předmětu plnění, ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn), a to Dodavateli, který je Uživateli povinen na základě uplatnění Uživatelem zakoupeného voucheru, poskytnout mu příslušné zboží a/nebo služby.

5. GEOFEM je oprávněn předat či zpřístupnit prostřednictvím webového rozhraní Osobní údaje (včetně ceny voucheru a informací o předmětu plnění) Dodavateli výhradně za účelem vystavení daňového dokladu v souladu s ust. § 26 a násl. Zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a za účelem realizace předmětu plnění ke kterému je Uživatel na základě zakoupeného voucheru oprávněn. V případě, že by Uživatel nesouhlasil s předáním výše popsaných osobních údajů příslušnému  Dodavateli, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemně a zaslat na adresu sídla GEOFEM/emailovou adresu zakaznici@uhlobaron.cz

6. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů GEOFEM,  a to pro účely realizace práv a povinnosti ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jeho je reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

7. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat GEOFEM o změně ve svých Osobních údajích.

8. Zpracováním Osobních údajů může GEOFEM, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Uhlobaron.cz.

9. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

10. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k GEOFEM odvolat písemným oznámením doručeným na adresu GEOFEM.

11. V případě, že by se Uživatel domníval, že GEOFEM nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údaj v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat GEOFEM o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu GEOFEM povinen tuto informaci předat. GEOFEM má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami GEOFEM a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení GEOFEM na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.


VI. Ochrana osobních a dalších údajů

1. Uživatel vůči GEOFEM prohlašuje a zaručuje, že:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b) veškeré údaje, které poskytuje GEOFEM, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné
c) se před zahájením užívání Portálu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
d) bude používat Portál, nakupovat na něm a vkládat komentáře prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má GEOFEM právo tyto účty zablokovat a smazat.
 
2. Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy. Je povinen vždy respektovat práva GEOFEM i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

a) užívat Portál v rozporu s těmito Podmínkami,
b) komerčně užívat kterékoli části Portálu způsobem způsobilým poškodit GEOFEM a/nebo Dodavatele,
c) získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
d) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu, nebo se i jen pokusit nerušit stabilitu, chod nebo data Portálu,
e) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo GEOFEM a který je v souladu s jeho určením.

3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

a) nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
b) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem „18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu realizován.

2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: GEOFEM tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi GEOFEM a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

3.  Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jeho smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnosti ostatních ustanovení.

4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 20.11.2018

V Ostravě dne 20.11.2018


Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že Uhlobaron může vydolovat cookies informace pro reklamní účely